Žatecký rozhovor o Janu ze Žatce a humanním umírání

Interdisciplinární konference o paliativní medicíně a dobrovázení ke smrti

Oracasmrt

Oráč am Smrt, středovéká ilustrace

Jeden germanista, dva historici poskytli pohled zpět do 15. století k začátku humanismu, jehož zástupce byl Jan ze Žatce. Bylo přednášeno o nejnovějších nálezech ze života žateckého notáře. Na ukázkách z textů jeho díla byla dána možnost poznat jeho myšlení. Člověk a jeho utrpení, ale také jeho nárok na naplněný život stojí od této doby ve středu humanistického myšlení.

 Tyto humanistické  názory se potom objevily i  v dalších  přednáškách,  které se týkaly současnosti. Když se totiž život člověka nezávratně blíží ke konci, má se jeho pozůstajicí životní kvalita státi hlavním směrem lékařského usílí, nikoliv prodloužení života za každou cenu. Přitom by měl patient míti možnost, pokud to je ještě v jeho silách a možnostech, sám rozhodovatz která opatření ještě budou provedeny. Aktivní pomoc při umírání byla zde jednoznačně odmítána. Místo toho požadovaly referenti, a to souhlasně a shodně, zajičtění bezbolesnosti , ale také psychickou a spirituální peči pro umírajicího.

 Skutečný sporný dialog mezi lékaři, pravníky a Etiky při takové shodě se sice neuskutečnil, ale v různých referatech se ukazala jasně problematika tohoto požadavku; Aby všem smrtelně umírajícím bylo umožněno zemřít důstojně, chybí dnes mnoho finačních a organizatorských prostředků a také na tuto specifikaci vzdělaných lékařů. Proto stála na konci této konference výzva na politiky a lékaře, aby vytvořili předpoklady toto zajistit, aby tím zamlčeli fatalní požadavky na aktivní pomoc k smrti. Zde si byli všichni shodní.

“Oráč z Čech” (Ackermann aus Böhmen) je sporný rozhovor Oráče se smrtí ze začatku humanismu; tím autor proslavil město Žatec po celém světě. Jan  byl notářem a městkým písařem a také založil zde vyšší latinskou školu. Jako symbolická osobnost své doby, kdy Žatec patřil k nejvyznamějším a největším městům v českém království, je Jan ze Žatce, v nejvhodnější míře osobností, která může Čechy a Němce znovu spojit.

Literární žaloba  “Oráče” proti “kruté” smrti je dnes vzhledem k soudobé debatě o eutanazii a doprovázení ke smrti velice aktualni. Jde dnes o cesty k důstojnemu konci života, kde paliativní medicína – snaha o zmírnění bolu a snižení bolesti,   dostavá důležitpu roli.

Dílo “Oráč a smrt” nám dává dobrý umožní do diskuse o umírání a smrti, kterou chtějí němečtí a čeští vědci vésti na multidisiplinárním způsobem.

Cílem této konference  je nejen vysvětlení a výklad lékařských, etických, soziálněpolitických, právních a literárněvědných stanovisek, ale také na daném příkladě  ukázat, jak mohou Češi a Němci v humanistickém duchu – inspirováni Janem ze Žatec – spolu mohou diskutovat a bádat.

Video televize OK o konferenci

Sborník konference