Archiv autora: Redaktion

Gustav Borstendörfer

Vzpomínky na jeden česko-německý život (1895-1965)

Gustav Borstendörfer, August 1946

Gustav Borstendörfer, srpen 1946

Andreas Kalckhoff

Můj dědeček byl prostý muž. Vyučil se pekařem a později byl obchodníkem s ovocem. Na svět přišel 14. března 1895 v Žatci jako syn pekaře Václava Porstendörfera a jeho paní Doroty Pechmannové, Češky z Plzně.  Již jeho dědeček byl měšťanský pekař v Žatci a pocházel z Přívlaků, mezi Stoupčem a Strannou, kde jeho otec byl tesařem.  Podle jména by mohla rodina Porstendörfer (můj dědeček se psal vzhledem k chybě v zápisu sňatkového úřadu „Borstendörfer“) pocházet z moravského Brošova (Porstendorf), o kterém byla již roku 1280 písemná zmínka, tehdy německá enkláva, která dnes patří k městu Moravská Třebová (Mächrisch Trübau).  Ale i v Sasku je vesnice tohoto jména, která přichází v úvahu jako místo původu.

Když vypukla první světová válka bylo Gustavovi devatenáct let, byl tedy již dost starý, aby mohl pro císaře ve Vídni zahynout. Měl však štěstí, byl pouze zraněn průstřelem nohy, za kterou dostával doživotně malou penzi, částečně také od Československé republiky. Ovšem noha mu celý život dělala potíže.  Dovolenou z fronty v prosinci 1916 využil ke sňatku s Terezou Růstovou, jejíž předkové z matčiny strany jsou již od roku 1750 v Žatci doloženy. 1. ledna 1919 se jim narodila dcera Gertruda, moje maminka.

Dva měsíce dříve byla v Praze vyvolána Československá republika. Německá a maďarská menšina neměla na vzniku nového státu podíl. Vítězné mocnosti je přidělily k poraženým války, které se musí podřídit české většině. Gustav Borstendörfer  toto vnímal, jako všichni postižení, jako nepřiměřené a nespravedlivé. Zavinili čeští Němci první světovou válku? Ale dějiny nejsou spravedlivé. Malý člověk nemá zpravidla žádný velký vliv na ní a musí si ze své situace vzít to nejlepší. Čtyřiadvacetiletý Gustl takto činil. 

Gustav Borstendörfer v třicátých letech

Gustav Borstendörfer nebyl žádný aktivista a ani odbojník, ale přesvědčený antifašista. Jeho politické přesvědčení ho přesto nechránilo začátkem června 1945, kdy byl zavléknut s ostatními muži a mladistvými ze Žatce do Postoloprt. Jeho přesvědčení ho též neochránilo. Když přežil tu hroznou dobu v táboře, před vyhnáním ze svého českého domova své matky a otce. A nechránilo ho to ani před ztrátou tvrdě vydělaného majetku a jmění. Jako všichni Němci, jak z Říše nebo z Čech, pykal pro politické hlouposti svých krajanů a za zločiny hitlerovského státu.

Měl ovšem dostačující politický rozum, rozpoznat, že na jeho osudu nebyl vinen český národ.  Tak jsem od něho nikdy neslyšel zlé slovo o Češích. On tehdy nevěděl, to, co víme dnes: že tyto zločiny na Němcích patřily k plánům vojenských tajných služeb, které dirigovali komunisti. Ale on věděl, že pachatelé nebyli jeho čeští sousedi, jejíž údajný hněv se změnil v tzv. spravedlivou odplatu, jak se později psalo. Místo toho vyprávěl, jak mu jeho bývalí čeští zaměstnanci tajně přes plot podávali chleba. On byl schopný své zkušenosti politicky zařadit a rozuměl historickým souvislostem. On přemýšlel o vině. Ty hrozné okolnosti internace komentoval slovy: „Oni s námi dělali to, co my jsme dělali s Židy“.

My jsme dnes jednotní v názoru, že kolektivní vina neexistuje.  Že je to nelidské příslušníky jedné národnosti nebo náboženství nechat pykat za zločiny vlád nebo dokonce jednotlivců, které byly spáchány.  Žel událo se to a děje se to neustále. Proti tomu se dá pouze postavit tak, že se tomu protiřečí a neúčastní.  Gustav Borstedförfer patřil k lidem, kteří měli důvod být nespravedliví.  Bylo mu padesát, když přišel do Německa a musel si vybudovat novou existenci. Tak jako mnoho sudetských Němců byl pilný a postavil si dům s malým obchodem. Ale již se cítil příliš starý, aby ještě jednou znovu nastartoval a dokázal to, co byl v Žatci: Jedním z těch, kteří ovoce vyváželi do Německa jako velkoobchodníci ve vagonech a ne v sáčcích.

G. Borstenhöfer 1956 v Neutraublingu v Dolním Bavorsku

Šlo mu o jeho domovinu a nikoliv o národní německé společenství a sdružení. On věděl, že konec konců mu jeho domovinu odebral Hitler. Hitler začal válku, na jejímž konci byla ztráta domoviny a rodného kraje pro Gustava Brostendörfera. Nejdříve mu Hitler odebral jeho židovské přátele, nad jejich osudy plakal, potom politickou svobodu bojovat za sociální demokracii. Mnoho sociálních demokratů skončilo ve vězení. Bez hitlerovské války by také nemohli komunisté ovládnout východní a střední Evropu. Neboť i kdyby mohl zůstat v Žatci, tak v komunistickém městě by byl stejně neštastný, jako ve fašistickém Žatci. Skutečně pak mnozí němečtí antifašisté opustili Československo, nejpozději po Pražském jaru v roce 1968. A také i ti nakonec ztratili svůj domov.

 

Invaliditätsbescheid 25. Mai 1936

dvoujazyčný výměr o invalidním důchodu z 25. května 1936

Překlad Otokar Löbl

Co je to to “Dobré” pro umírajicího člověka?

Německo-česká konference o dobrovázení při umírání

a paliativní medicine v Žatci  

Andreas Kalckhoff,  Michael Popovic´

Scéna spolrného rozhovoru "Oráč a smr" divadlo Žatec

Scéna spolrného rozhovoru “Oráč a smr” divadlo Žatec

Ve dnech 14. a 15. Října 2006 se konala v Žatci  mezinárodní konference “Oráč z Čech“ (Ackermann aus Böhmen) Titul byl převzaný se stejnéjmného sporného rozhovoru s péra humanisty Jana ze Žatce, který v tomto slavném městě v roce 1400 žil. Žaloba „Oráče“ proti kruté smrti ve formě literárně – filosofického sporného rozhovoru, se zdála pořadatelům za vhodný jako vstup do multidisciplinárního  a transkuturelního rozhovoru o důjstojnosti umírání. Zde šlo také o výměnu rozdílných zkušeností  a názoru  v české a německé společnosti na toto sporné téma.

 Pořádatelé této konference byli za hessenskou lékařskou komoru se sídlem ve Frankfurtu na Mohanem, Dr. med. Michael Popović a za Českou akademii věd v Praze ,MUDr. Ivan Pfeifer Csc ve spolupraci s Otokarem Löblem za Nadační spolek města Žatce v Německu a  Mrg. Petrem Šimáčkem za Sdružení rodáků a přátel města Žatce.

 Ve svém písemném pozdravním slově se vyjádřila k této problematice z lékařského pohledu presidentka hessenské lékařské komory paní Dr. med. Ursula Stüwe: „V dnešní společnosti demografické obměny kde bojujeme se vsrůstajicími sociálními problémy, jsme se dostali na rozcestí: jedna stezka vede směrem k holandskému modelu, který umožnuje pomoc při umírání na požadání.  Ta druhá, kterou my jako lékařky a lékaři kráčíme a chtěli dále zdokonalit a zlepšovat, vede k důstojnému umírání a k „paliativní medicině“ která nevylečitelné nemocné podproruje a mírní jejich bolesti v jejich posledním životním úseku. 

Někteří právníci žádají liberalizaci trestního práva pří  pomoci k úmírání, proti tomu se však většina lékařů brání: „My nechceme aby se lékaři podíleli na usmrcování člověka, také ne jako pomocníci“ prohlásil president spolkové lékařské komory Německa profesor Dr. Jörg-Dietrich Hoppe na 66. Německém právním dnu ve Stuttgartu. Presidentka hessenské lékařské komory, Ursula Stüwe zde zaujíma jasnou pozici: „Lékařský etos a právní stav zakazují podílení na assistovaném suicidu. Proto němeští lékaří sazí na rozšíření paliativní mediciny: Když bude pro všechny lidi ošetření paliativní mediciny v dosahu, tak také se sníží strach jednotlivce před strastiplným umíráním a jeho přání při pomoci na suicidu.

 

Nemocný, lékař a společnost

Když ponecháme stranou tu vysoce emotionalizovanou debatu z dražlivým slovem „Eutanasie“ – toto účastníci konference dělali -, tak můžeme problematiku pomoci ke smrti popsat jako klasický zájmový konflikt mezi nevylečitelně  nemocným, tím trpícím, lékařem který pomáhá, tedy tím činitelem a oblehlou společností která je žádající.  Těžce nemocný  a umírající chce podle možnosti málo trpět, lékař podle svého etosu léči a ne umsrcuje a společnost na základě pořádkových a politických motivu, ale také z ekonomických důvodu chce regulačně zasahovat. Stüwe také poukazala na stále se snižující finanční zdroje.

Trpící je v Oráči z Čech ale ne umírající mladá paní žalobce proti Smrti, ale  pozůstavající manžel. Dnes ovšem také pozůstali hrají v tomto procesu ne bezvyznamnou roli, neboť  v naléhavém případě jsou zástupci a vykonavatelé vůle smrtelně nemocného. Před Janem ze Žatce však utrpění umírajícího nebo pozůstalého nebylo žádným předmětem. Lidé si nedělali starosti o umírající tělo, ale zvláště a skoro jenom o nesmrtelnou duši. To se změnilo teprve u Jana. Ve svém díle „Oráč a smrt“ tematizuje utrpení člověka na zemi, nespravedlnost a libovuli smrti, bezmocnosti lékařů vzhledem k smrti a ne nakonec právo člověka na vyplněný život na zemi.

Tři přednášky nás uvedly do tohoto světa. Profesor PhDr. Václav Bok, CSc. (Jihočeská universita České Budějovice) nás zesnámil a překvapil z nějnovjěšími badatelskými výzkumy a výsledky o Janu ze Žatce, někdy také zvaném Jan z Teplé,  Dr. phil. Andreas Kalckhoff (Stuttgart) hovořil o humanistické obrazu Oráče. Naše útěcha leží spíše ve vyplněném životě, než očekávaném budoucím životě ve večnosti. Takový život, který slaví Jan ze Žatce ve svém díle, důstojný a rozumem řízený život, prosazujeme i dnes. PhDr. Petr Hlavaček Ph.D. (Proděkan husitské fakulty university Karlovy Praha a dozent institutu pro evropské dějiny v Lipsku) hovořil o současnicích  a myšlenkových proudech v Evropě a  v českých zemích které byly v době Jana ze Žatce významné. Dílo a představení osoby Jana ze Žatce připravilo účastníky na dnešní problematiku, která je ve svém jádru stejná. Václav Bok v rozhovoru z regionální televizi řekl, že dílo „Ackerman von Böhmen“  (Oráč a Smrt) je jedno z mála děl světové literatury které vzniklo na území Čech. Také se citíl velice překvapen a dojmut važnými a spornými diskuzemi mezi lékaři, právníky a etiky o nad svím oblíbeným dílem.  

O právu na vlastní smrt

„O Bože, dej každému svojí vlastní smrt/ umírání které vychází z každého života/ve kterém měl lásku, smysl a nouzi“ . S tímto veršem, od R. M. Rilkeho,  zahájila paní Dr. med. Gisela Bockenheimer-Lucius ze Senckergerského institutu pro dějiny mediciny ve Frankfurtu nad Mohanem svůj referat o lékařsko-etických aspektech při umírání a dobrovázení k smrti. Do středu diskuze položila platonickou otázku: Co je to dobré pro patienta? Na to by se měli lékaři striktně orientovat, ale tuto otázku není vždy možné odpovědět jednoduše. Patient nemá jenom strach před smrtelnými bolestmi a trápením, ale také před dlouhým umíráním v polovičním nebo úplném bezvědomí, bojí se vydání a samotě v smrti, které mu může přinesti „nelidská aparativní medicina“ Pro mnohé má vlastní smrt vysokou symbolickou cenu. Chce svůj život důstojně uzavřít a chce podmínky a časový okamžik sám zvolit.

Na druhé straně se však patienti mýlí také co se týká jejich obav, a i lékaři co se týče zbývajícího životního času a kvality. I při naprosto lekařsky nesporném průběhu nemoci, je prožití a úsudek, co je beze smyslu a zbytečné, individuálně rozdílné na základě vlastního odhadu a kulturního vlivu. Rozhodnutí patientů na  odmítnutí diagnostických  a terapeutických  opatření ze zdají lékařům často nerozumní a vedou ke konflitní situaci. Přesto není lékař oprávněn prosadit to co pavažuje za to „dobré“, neboť patient má právo aby se jeho vůle respektovala –  i tehdy když se zdá nerozumná.

Ale i když patient sám se nerozhodne a jeho vůli již není možno stanovit, tak to ještě zdaleka neznamená že lékař smí nebo musí jeho život prodloužit. A to i když již začal proces umírání a neexistuje žádná lékařská indikace pro opatření k prodlužování života. Ale ne všichni lékaři se podle toho řídi, jinak by patienské dispozice či závěti týkajicí se jejich smrti, byli zbytečné. Ale i když proces umírání  ještě nezadržitelně ještě nezačal, musí lékaž zvážit cílé svých lékařských opatření vzhledem k idividuálnímu patientu a respektování jeho vůle a jestli kurativní a diagnostická opatření, které ho zatěžují, jsou opravněné. Patient má právo, na to aby mu nebylo překáženo či bráněno umřít.

O povinosti zastavení životoschopných opatření.

 Toto lékařské stanovisko bylo z pohledu zivilního práva potvrzeno paní Dr. jur. Katharinou Deppert, (foto)bývalé předsedkyní 1. zivilního senátu nejvyššího spolkového soudu Německa, která se jasně k tomuto problému vyjádřila: Opravnění jednání lékaře není nutné a důležité pouze při zakončení opatřeních které udržují člověka dále na životě, ale lékař se musí již na začátku lečení a během celé doby lečení, odvolávat na  (domělý) souhlas nemocného či umírajicího. Často je bohužel přehlíženo, že právo na sebeurčení patienta není jenom právo, ale také povinnost, tato životoschopná opatření nepoužívat. Bez učinného povolení, je například nasazení PEG sondy, podle rozsudku BGH  (Spolkoveho soudu) z 18. března 2003 nezákonné ublížení na těle.

Jemnosti tohoto prava a rozsudky podmiňuji a jsou vazány na  určité předpoklady. Složitost je v určité nejistotě a spornosti lékařské prognosy ke které dochazí při zvážení indikace. Podmínkou pro opomenutí života prodloučujících opatření, je že nemoc musí míti „irreversibilní smrtelný průběch“. Tím myslí soudce, že by patient bez této života potřebné výživy, již nebyl schopný života. Toto platí také pro patienty v tvz. bdělem komatu.

 Také znamená že „bez učinného svolení“ že existuje učinné pravomocné opatření když pacient již není schopný opatření svolit, či vyjádřit svojí vůli. Pravomocné opatření ale hrozí býti relativní v nezavazné v budoucnosti, kdy patient nedbá budoucí lékařský odborný vývoj, při kterém by se mohl rozhodnout jinak. (námět návrh německého právního sněmu 2006). Z druhé strany nechceme omezit zavázné působení dispozičního a pravomocného opatření pacienta pouze na „Pomoc při umírání“, ale rozšířit na pacienty v bdělém komatu. Pro ne-lékaře, tak Deppertova, je to velice těžké vyjádřit k tomu své mínění. Ale příklady o pacientech v bdělém komatu, které byli na pravním sněmu představeny, vzbudily v nejvyšší míře pochybnosti o tom jestli je udržování života na tomto stupni existence ještě humanní.

 V jednom  případě svědku Jehovas, kteří v žádné případě nechtějí krevní transfuzi, se německý ústavní soud rozhodl pro právo , ne svědků Jehovas a přislušného manžela, ale dal přednost dítěti před sebeurčením pacienta. Deppertova s tímto rozsudek v základě souhlasila, ale vídí tento rozsudek jako velmi problematický. Zde se ukazuje že představy hodnot vetšiny společnosti mají převažný podíl na lékařsky-etický a právních ustanoveních.

 Právní vnímaní které bylo Deppertovou přenášeno bylo nejenom ve své jasnosti a jednoznačnosti také pro neprávníky srozumitelné, ale také pro právníky odborně vyvratitelné.

O zachazení společnosti se smrtelně onemocněními

 Tím jsme se dostali ke společnosti která si bere nárok kontrolovat eticky, právně a ekonomicky umírání člověka. Tak tomu je to dnes a tak tomu bylo dříve. Dr. med. Popovoc´ ve svých dvou přednáškach nás seznamil s dějinami eutonasie a doprovázení k smrti a jejich změn v dobách nekřesťankých, sekulárních, osvíceneckých a materialismu, až do etremů německého národního socialismu  a bolševismu: „Zacházení se smrtí a umíráním je výdy výraz sociálně-kulturního vývoje v určité době…. Pro kulturu zacházení z lidskou důstojností, právě tehdy kdy člověk je nejslabší a požaduje a potřebuje  nějvětší podporu,  zde potom zaujíma duch doby, ideologie, náboženství, filosofie a spzielně sekularizace podstatnou roli“.

Přání v největší smrtelné nouzi, svůj život zkratit není nový. Již ve středověku jsme se setkali s nábožným obrazem umírajícího s provokativní popisem: „Žadné peklo neexistuje“ – „Udělej to jako pohané“ – „Usmrť se sám“ . Titul obrazu je : „Pokušení ve víře“. Neboť sebevražda je v křesťanství přísně zakáznana a sebevrazi přijdou do pekla.

Chritoph Wilhelm Hufelnad, lékař který měl mezi svémy pacienty Wielanda, Herdera, Goetheo a Schillera psal v tomto smyslu v roce 1803:

„Když nemocný je trýzněn nevylečetelnou chorobou, když si sám přej smrt…., ja lechce muže vystoupit myšlenka, jestli by nemělo býti dovoleno, nebo býti dokonce povinností tohoto bídníka něco dříve od jeho břemena osvobodit..? „ Hufeland , který se prosvalil  svým dílem „Makrobiotika neboli umění prodloužit lidský život“ byl ovšem sktrikně proti. „Tolik jak zdánlivě takový Resonnement v sobě má, i jak je podporován vnitřním hlasem srdce, přesto je to nepsrávné. Neboť zrušuje podstatu a bytost lékaře. On musí a nesmí nic jiného činit než život zachovávat, jestli to je jeho štěstí nebo neštěstí, jestli to je účelové nebo ne, to se ho netýká a nesmí. A jestli se opováží tento zřetel vzíti v úvahu ve svém činění a obchodu, potom bude lékař jeden z nejnebezpečnější lidí ve státě. Neboť je li jednou tato hranice překročena, věří li lékař jednou že je oprávnění  o nutnosti a nezbytnosti života rozhodnout, tak je možné postupně o nehodnotě a nezbytnosti lidského života uvažovat také v jiných případech a aplikovat tato opatření. „

Popovic připomínál na nevyslovitelné následky biologistické mediciny a jejich protagonistů Bindinga a Hocheho, které vedli ke kriminelnímu zneužití násilné eutonazie národními socialisty v Německu. On také odkázal  že k přemožení „Mediciny bez lidskosti“ (Mitscherlich a Miehlke) vedlo k nejdříve k „Bad Nauheimské přísaze“ a později k „Ženevskému příslibu“  Z toho důvodu říká dnes spolkový president lékařské komory Dr. Jörg-Dietrich Hoppe: „Každý člověk má právo na život a na smrt v úctě – ale ne právo byti usmrcen“, u „ Každý pacient si musí býti jist, že lékařky a lékaři konsekvetně zastupuji jeho právo na život a že toto právo nedavají z ekonomický, politický nebo jiných důvodů k dispozici. Tuto jistotu je možné pouze garantovat když lékařky a lékaři aktivní pomoc k umírání, tedy cílové zkrácení života opetřeními které vedou k smrti, kategoricky odmítají.“

Klasická debata o eutonazii, ve které se jedná o usmrcení postiženého bez nebo proti jeho vůli, ovšem má velmi málo společného s usmrcením na požádání, kterou označujeme jako „aktivní pomoc k smrti“ .Ale  nebezpečí, že právo na sebeurčení pacienta u přetížených rodinných příslušníků,  bezmyšlenkových lékařu by mohlo býti zneužito, toho se nemužeme odříci. Také by mohlo vzrůst sociální klima ve kterém by vykonával morální nátlak na těžce nemocné. Popovic zde citoval radu etiků Německé spolkové republiky (2006): „Je nutné již předem zamezit dojmu a náznaku zkrze připravení a podpory možností pomoci k suizicu, že psolečnost nepřímo žádá od těžce nemocných a umírajicích dobrovolný odchod z života, když hrozí že  zatěžují a stavají se břemenem pro společnost.

V rozhovoru s žateckou regionální televizi vysvětlil pan  Dr. Michael Popovic smysl této konference. Chceme české, německé a také evropské populaci vyjasnit co je paliativní medicina, totiž udržení úcty a důstojnosti člověška také při umírání, bolesti dle lékařského umění co nejvíce a potřebně zmírnit a umírající proces lidsky doprovázet. Když bude toto vyjasněno, v tomto silně sekularizovaném světě tak jsem toho názoru, že by žádosti na usrmcení na požadavek bude naprosto bezdůvodný. Umírání a smrt ztratí svojí hrůzu a stane se znovu částí našeho života.

 

Z dejin se musíme učit: Právě zde v Čechách na tavé hranici kultury. V regionu kde po dlouhe produktivní fazi doslo k rozporům během reformace, po defenestraci a později k nationalistickým  a rasistickým zločinům na české půde. Zde v reanimirovaném srdci Evropy se otvírají možnosti spolupráce v humanistickém duchu ve kterém se z hloubky dějin mohou otevřít cesty k nové budoucnosti.  

Dnům přidati více života

Smrt je, jak vyložil Popovic, pro lékaře méně část života, spíše lékařská a odborná porážka. Různá vyšetřování ukázala že lékařský personal za normálních okolností omezuje kontant s umírajícím, nehledí jim již do očí, snižuje počet návštěv a na znovění těchto pacientů reaguji váhavě. Na druhé straně se provádí v mnoha případech zbytečně dignostiká a kurativní opatření i když je vlastně známo že pacienta již není možno vyléčit. Na toto upozornil ve své přednášce profesor Dr. med. E. G. Loch, předseda vzdělavajicí akademie lékařů při hessenské lékařské komoře. Obrazně líčil jak v nemocnicích terminalně  a smrtelně nemocní při jejich přijmu, bez ohledu na jejich moribundarní stav ošetřují a opatrují podle celého umění aparativní mediciny. Zde je zřetelně vidět bezmocnost na základě nedostatečného vzdělání a organizace. Nejen jednotlivý lékař, ale i nemocnice jako instituce je vzledem k paliativnímu zabezpečení a dobrovázení k smrti přetížena.

Profesor Dr. med. Ulrich Gottstein, (foto) zakladatel evangeliského hospize pro palitavní medicinu (Frankfurt am Main) zůdraznil že paliativní medicina je aktivní, ale se změněným terapický cílem u nevylečitelných smrtelných nemocí. Toto vyznělo již z názvu jeho přednášky: „Paliativní medicina je „Intenzivní medicina“ pro tělo a duši a jasné NE k aktivní pomoci k smrti“. Zřeknutím zatěžujicí diagnostiky, trýznivých teripi a opatřeních k prodloužení života, jako úmělé výživy a dýchání, odlechčuje tato forma intensivní meciciny terminálně nemocného opatřeními proti bolesti a  psychickou pečí umírání člověka. V této situaci jde o to zmaximalizovat kvalitu života, nikoliv prodlužovat. Profesor Loch k tomu citoval anglickou lékařku Cicelu Saundersovou: „ My nemůžeme životu přidat dny, ale dnům více života“. Tato myšlenka je rozhodujicí pro vytváření obsahu dalšího lékařského vzdělavání.

Nezbytné pro další vzdělavaní je interdisciplinarita a multiprofesionalita a kooridnace lékařských opatřeních a peče. Důležité je založení spojovacích jednotek mezi domácím lékařem, klinikou a hospizem,  který musí také amblunatně zajištovat péči. K tomu prof. Loch: „Samozřejně tato opatření žádají velké finační zdroje, toto je v odpovědnosti politiků. Neboť tato péče je možná pouze plošným zajištěním, protože v důsledku zvyšování živostnosti počet postižených stále vzůsta“.  Tento demografický problem má učinek  také na domácí peči: Rodiny do dnes – kdy doba hospitalizace se stale zkracuje – zajišťují největší část péče. Ale když počet dětí bude stále více klesat a počet single-domácností se zvyšuje, k to bude potom o tyto  umírající pečovat?

Patient jako ekonomická a sociální ohrožení ?

Zde se jasně ukazuje že je to znovu společnost, která určuje o tom jak člověk umře. Když umožní že těžce nemocní s lékařskou pomocí mohou předčasně svůj život ukončit, může se toto svrhnout k sociální normě. Když na druhé straně nebude dáno společností dostatečně  finačních prostředků k dispozici aby umírající péče byla zajištěna a také bezbolestný a důjstoný konec života – tedy dobrou smrt – tak budou lidé stále volat po aktivní pomoci k ukončení života.

Profesor Gottstein předvedl se svojí klinikou příkladně zařízení, kde požadavky a očekávání týkající se pomoci a doprovázení ke smrti odpovídají potřebám. Ale my víme že těchto zařízeních je ještě velice málo. Dr. Popovic také referoval o aktuálních lékařsko- politických doporučeních k Paliativ Care a profesor Loch popsal potřebné další lékářské dovzdělávání. To vše dělá nadšji – ale můžeme si býti jistí, že se tyto také splní?

Referaty českých kolegů, dozenta MUDr. Martina Bojara CSc, bývalého ministra zdravotnictví České republiky a nyní přednosta neurologické kliniky Motol a MUDr. Zdeněk Kalvach CSc, přednosta oddělení pro interní a geriatrii na fakultní nemocnici Karlovy University, ukázaly že situace je v České republice ještě napjatější než v Německu.

 Podobně jako skoro v celé  Evropě je paliativní medicina v Česku teprve začátcích a také kapazity péče jsou nedostatečné. Tneto nedostate k tomu, pravil Kalvach, že dochází k „divoké eutonazii“ zkrze zdravotníky a lékaře. Jelikož aktivní pomoc k msrti je v Čechách také zakázana, tak se s určitými opatřeními vůbec nezačína, aby se nemusely přerušovat. O sebeurčení pacienta zde nemůže vůbec býti řeč. Místo toho dochází k velkému počtu sebevražd, kterými se těžce nemocní vyhýbají potížím pobytu v klinice či v domácnosti.  Ambulatní péče v domácnosti ze hraje velice malou úlohu, neboť členové rodiny si nejsou jisti že by ve vážném případě pro nemocného nebo umírajicího dostali místo v nemoncnici nebo v hospicu. Proto se brání i přechodně vzíti nemocného domů.

 

Často se objevují názory že volání po „Eutonazii“ je příčiněno sekularizací a převážně nevěřící postkomunistické společnosti. Ve skutečnosti, jak řekl Bojar, je ale Čechách není pojem Eutonazie pouze vyhražen s aktivní pomoci k smrti, at jiz se souhlasem nebo nesouhlasem pacienta. Ale také, jak vychází z průzkumů, v pravém smyslu „Dobré smrti“ tedy z utlumením bolesti a opatřeními paliativní mediciny včetně Palliative Care.

Ke konci své přednášky nám Bojar ukázal pochmurný pohled: Mnoho nevylečitelných starších pacientů jsou neurologické případy. Tito pacienti způsobují zkrze jejich intensivní a drahou medikaci exorbitatní náklady: pro pacienta se často vynaloží léky v ceně 1.200 až 3.500 € denně. S toho důvodu se stavají na základě nepříznivého demografického vývoje velkou sociální zátěží a ekonomickou   a sociální hrozbou.

V rozhovoru s regionální televizi byl Bojar, jako professor bok dojmut vysokou urovni indisciplinární diskuze účastníku. Hodnotné diskuzní příspěvky podal zvláště profesor Gottstein und profesor Erazim Kohak z phiolofické fakulty Karlovy University a Bostonu (USA) k lékařsko-etickým a filosofickým otázkám.

A jak to vypadá u nás v Německu? Německá společnost pro paliativní medicinu odhaduje že defnně trpí asi 220 000 lidí tumorními bolestmi, které je nutno ošetřovat a k tomu přichází ještě velký počet jiných svýzelných terminálních onemocnění. Těm všem se slibuje že budou dobře paliativně zaopatřeni – i když náklady na zdravotnictví neustále stoupají a pokladny jsou prazdné. Budeme schopni naše sliby splnit?

 

Paní Dr. Stüwe, ve své zdravici pro tuto konferenci nasadila naději na reformní plány spolkové vlády, které předpokládají : „Že nevyléčitelní a terminálně nemocní pacienti mají nárok a dostanou  specializovanou ambulatní paliativní peči“.  Také je o tom přesvědčena že konference, jaká byl zde uspořádána příspěje k tomu, „ že bude zabráněno bludným cestám a že potřebnost konsekventní výstavby paliativní mediciny se jasně ukáže“ K tomu se autor těchto clánků rád připojí.

Dr. phil Andreas Kalchoff, Stuttgart

 narozen 1944 v Žatci, (Saaz) byl účastníkem konference z referatem „Narození svobodného člověka :Oráč z Čech“  („Die Geburt des freien Menschen: Der Ackermann aus Böhmen“) Autor je historikem a pracuje jako vědecký novinář, napsal několik knih k dějinám středověku.

 Dr. med. Michel Popovic, Eppstein  (fotografie pop.)

Článek byl zveřejněn v prosincovém vydaní 2006  hessenského lékařského listu, lékařskou komorou Hessen, Frankfurt am Main.      

Překlad: Otokar Löbl, Frankfurt am Main,  Korektura: Ondřej Staněk,  Praha

Jan ze Žatce a jeho Libellus Ackermann

Přednáška Dr. Andrease Kalckhoffa v senátu ČR v Praze,  10. září 2004 na konferenci “Očima věku” při příležitosti tísíciletého milenia města Žatce.

AckermannlibelusDva z nejvýznamnějších slovesných umělců německé literatury pocházejí z Čech: Franz Kafka a autor díla „Oráč z Čech“, Jan ze Žatce, který je v latinských pramenech střídavě nazýván Iohannes Tepla nebo Iohannes de Sitbor. Narodil se patrně v západočeské Šitboři v bývalém okrese Horšovský Týn, vyrostl v severozápadočeské Teplé, kde existovala latinská škola, ale většinu svého života strávil v Žatci. Studoval na univerzitě, každopádně i práva, a získal titul magistra. Uvažuje se o tom, že měl vztahy k pražské dvorské kanceláři, s největší pravděpodobností k Janovi ze Středy, který byl po dvacet let kancléřem císaře Karla IV. Dokonce bývá označován za jeho žáka, ačkoli přímý kontakt Jana ze Středy s Janem ze Žatce prokazatelný není.

Jan ze Středy, o němž ještě uslyšíme, zastával úřad kancléře do roku 1374. Rok poté je náš Jan poprvé písemně doložen v Žatci. Bylo by možné, že předtím působil v pražské dvorské kanceláři. Nejpozději od roku 1383 byl v Žatci městským písařem a notářem (civitatis notarius), neboť v tomto roce založil žateckou městskou knihu, původně soubor listin, později i se záznamy narativního charakteru. Kromě toho vedl Jan žateckou městskou školu (rector scholarum). V roce 1411 – tedy po více než pětatřicetiletém působení – se vzdal svých úřadů v Žatci, a stal se prvním notářem a městským písařem na Novém Městě pražském, které bylo založeno v roce 1348. O dva roky později – bylo mu tehdy asi 63 let nebo o něco více – onemocněl a někdy mezi červnem 1414 a dubnem 1415 zemřel. Zanechal po sobě pět dětí a vdovu jménem Klára.

Kromě svého slavného prozaického textu „Oráč z Čech“ známe od Jana ze Žatce už jen několik německých veršů. Formulářové sbírky, které sepsal – jde o vzorové listiny – souvisejí s jeho činností městského písaře. Pokud se tedy díváme na jeho životní dílo, těžko jej můžeme označit za spisovatele. Avšak tehdy se ještě mezi uměním a vědou nedělal tak striktní rozdíl jako dnes.

„Oráč z Čech“ je významný ze dvou důvodů. Je to první prozaické literární dílo napsané v moderní němčině a jeden z nejranějších humanistických textů, jenž vznikl severně od Alp. Jeho tehdejší sláva měla ovšem jiné důvody, o nichž je třeba promluvit. Autor si této slávy už neužil, protože největšího rozšíření dosáhla jeho skladba až půl století po jeho smrti, což bylo do značné míry zaviněno husitskými nepokoji.

Z doby mezi lety 1450 a 1550 se dochovalo 16 rukopisů a 15 tisků díla. Uvážíme-li, že je to jistě jen zlomek z tehdy rozšířených exemplářů, je jasné, že se Jan ze Žatce svým textem dotkl velmi aktuálního tématu. Originál díla se bohužel nedochoval; nejstarší rukopis pochází z roku 1449 a není ani z Čech.

V „Oráčovi z Čech“, rozčleněném na 34 kapitol, obžalovává „Oráč“ personifikovanou Smrt kvůli bolestivé ztrátě své mladé manželky Markéty. Oráč častuje Smrt nadávkami jako „škodícího nepřítele celého světa“, „hanebnou vražednici všech lidí“, proklíná ji „navěky“ a vyzývá Boha, aby ji vymýtil ze svého stvoření. Smrt za to Oráče nazývá pošetilcem, protože veškeré pozemské stvoření se musí nevyhnutelně „obrátit vniveč“; ona sama, Paní Smrt, je pouze „boží rukou, spravedlivě žnoucí žnečka“. Podle textu zemřela Markéta v šestinedělí dne 1. srpna 1400.

Tento přesný údaj poukazuje na to, že Markéta není literární postavou, ale že skutečně žila, ačkoliv manželka tohoto jména u Jana ze Žatce doložena není. Pokud byl osobní zármutek skutečnou příčinou vzniku díla, nedal se autor při vším patosu přece jen unést svou bolestí; strohá forma řeči a dialogu, která je převzata ze soudního procesu, i metaforičnost jazyka poukazují na jiné cíle. Autor se označuje za oráče, jehož pluh je „z ptačího šatu“ – je to tedy pero. Jakožto protihráče smrtonosné žnečky, Paní Smrti, si tedy musíme představit Oráče jako rozsévače, který osívá pole a stará se, aby vydalo plody. Argumentují zde tedy proti sobě život a smrt, tento svět a onen svět.         

Před rokem 1411 – autor se zde označuje ještě jako civis Zacensis, tedy měšťan žatecký – posílá Jan svou knížečku, libellus Ackerman, jak ji sám nazývá, svému příteli z mládí, Petru Rothersovi. Rothers, označovaný i jako „Petr z Teplé“, je zámožný pražský Žid, který má dobré kontakty k dvoru Václava IV. a vystupuje i jako věřitel města Žatec. V latinském průvodním dopise se o zármutku nemluví – možná i proto, že Markéta zemřela již před delší dobou. Místo toho označuje Jan své dílo skromně za rétorické cvičení. Přítel jej patrně o takový rétorický „kousek“ požádal. Zdá se však, že se Jan snažil o rozšíření svého díla i aktivně. V Petru Rothersovi, který měl kontakty ke dvoru, nalezl každopádně vhodného multiplikátora.

Rétorika tehdy byla v módě. Nadšení pro ni přinesl z Itálie do Čech Petrarka. I on byl vzděláním právník, nadto básník, učenec a diplomat. V roce 1356 přišel jako vyslanec milánského rodu Visconti na pražský dvůr Karla IV., kde Jan ze Středy již dva roky působil jako kancléř. Rétorika měla za renesance zcela jiné postavení než dnes: neplatila za pouhou okrasu jazyka, ale byla v Ciceronově smyslu ars movendi, umění, které dokáže vyvolat hnutí mysli a tím i pohnout světem. Petrarkův názor na hodnotu, vznešenost a moc jazyka se stala rozhodujícím znakem humanismu.

Jan ze Žatce se s těmito novými myšlenkami seznámil patrně přes Jana ze Středy. V žatecké městské knize najdeme – vsunuté dokonce na dvou místech – „doporučení rétoriky“ (Commendacio grammatice), které zřejmě pochází od Jana samého. Říká se tam mimo jiné: „Rétorika totiž předává boží dobrodiní člověku na věky, ukazuje cestu přátelům, nepřátele odstrašuje a potlačuje, zákony posiluje, smutné utěšuje, nemilosrdné obměkčuje – stručně řečeno: mocně a blahodárně posiluje vše dobré na světě.“

Postavit boží dobrodiní do správného světla: to Jan vskutku svým „Oráčem“ činí. Zatímco Smrt zcela ve středověké tradici pohrdání světem (contemptus mundi) označuje svět jako pošetilý a člověka nazývá jako „nádobu s lejny“, „páchnoucí mršinu“ a „obílený hrob“, trvá Oráč na tom, že „Bůh stvořil člověka a všechny věci a že je stvořil dokonalé, a člověka nad ně vyvýšil“. Smrt, která přichází příliš brzy a bere si ty nesprávné, narušuje podle Oráče tuto dokonalost: „… bere si raději, co je kloudné než nekloudné; pochybné, letité, neduživé, marné lidi tu často nechává, dobré a nemarné uzme.“

Autor však také v dopise Petru Rothersovi označuje své dílko jako „hanopis proti nevyhnutelnému osudu smrti“ (inveccio contra fatum mortis inevitabile). Smrti neklade do úst pouze špatné, ale i dobré argumenty, především nezbytné poukázání na ekologický problém nesmrtelnosti: „kdybychom od časů prvního člověka zhněteného z hlíny nemýtili na zemi lidi, v pustinách a divočinách zvěř a plazy … nikdo by teď pro drobné mušky neobstál, nikdo by teď pro vlky se neodvážil z domu; člověk by požíral člověka … země by jim byla těsná.“ I toto jsou ovšem zcela světské myšlenky – zcela jiné, než všechny teologické a filozoficko-stoické argumenty, které se v díle pronášejí – a demonstrují nové myšlení humanismu.

Ještě v jednom ohledu je libellus Ackerman průkopnický: v užití národního jazyka. I v tomto směru se projevuje vliv Jana ze Středy a jeho okruhu. Za Karla IV., Lucemburčana, jehož matkou byla Přemyslovna ze starého českého královského rodu, byla v Praze jako jazyk říšské kanceláře zavedena němčina. To nebylo namířeno proti Čechům, Karel se velmi staral o vyvážení zájmů obou jazykových společenství v Čechách. Spíše tomu bylo tak, že němčina nahradila latinu, jíž rozuměli jen učenci. Dříve byl každý, kdo uměl číst, učencem, ale to se změnilo: měšťané a venkovská šlechta uměli teď číst a psát – avšak ne nutně i latinsky!

Jan ze Středy pořídil po vzoru raných italských humanistů pro tuto měšťanskou vrstvu řadu německých prozaických překladů latinských děl. Nebyl přitom jediný a nebylo tomu tak jen v Čechách. Že tomu bylo tak i v Čechách, ukazuje, jak významné zde bylo německé měšťanstvo. Jak píše Ivan Hlaváček, v Žatci se ve 14. století zvýšil „český podíl na původně německém obyvatelstvu“ – to znamená, že Žatec byl městem s německým charakterem. Byli tam němečtí purkmistři a němečtí městští písaři. Pro vzdělané měšťany napsal tedy městský písař Jan libellus Ackerman – první novohornoněmecký text, který nebyl překladem nebo básnickým převodem latinské předlohy. To se zdálo být pro situaci v Čechách tak překvapivé, že vědci dlouho hledali předlohu díla – dosud marně!

Jan se samozřejmě inspiroval jinými díly, např. „Pojednáním o krutosti smrti“ (Tractatus de crudelitate mortis), o němž víme, že jej vlastnil. I v tomto textu Smrt proti „advokátu světa“ (advocatus mundi) trvá na tom, že je orgánem boží vůle; ale v mnoha jiných argumentech se od „Oráče“ liší. Dialogická struktura, ba i titul připomíná slavnou báseň Williama Langlanda „Piers Plowman“, což by se dalo přeložit jako „Petr Oráč“. Jiná tradice vede do Francie k literárním „Nářkům nad mrtvými“ (Complaintes funèbres), v nichž se rovněž spojuje lamentatio a accusatio, nářek nad smrtí a obžaloba smrti. Eustache Des­champs, autor rýmovaného „Nářku nad smrtí ctnostné a zbožné paní“ (Complainte de la mort d’une vaillante femme et religieuse) – ta se jmenuje Markéta – žil ve stejné době jako Jan ze Žatce.

Tématika a literární forma „Oráče“ byly tedy v tehdejší Evropě aktuální. Přitom se v Čechách nedostala ke slovu pouze němčina, ale i čeština. Několik let po „Oráčovi“ vznikla velmi podobná česká skladba, „Tkadleček“, jejímž autorem je jinak neznámý Ludvík. V ní Tkadleček, kterého opustila jeho milá, obžalovává vysokým rétorickým stylem strašný osud a pozvedává tak téma vhodné spíše pro komedii na filozofickou rovinu lidského chtění a boží vůle. Ve struktuře a argumentaci se Ludvík značně opírá o Jana ze Žatce. Podle Jana Vintra svědčí „skladba s mnohovrstevnou, většinou dosud nerozluštěnou alegorií a s působivým kompozičním protikladem mezi emocionálními a filozofujícími pasážemi o vysoké úrovni umělecké recepce u české předhusitské inteligence“.           

V 19. a 20. století bylo toto „probuzení“ národních jazyků ve 14. století vykládáno nacionalisticky, přičemž se patrně zcela přehlíželo, že literatura v národním jazyce, každopádně v německé, anglické a francouzské jazykové oblasti, existuje již od raného středověku. Rozdíl vůči pozdnímu středověku byl ovšem v tom, že literární díla raného a vrcholného středověku byla určena především negramotnému šlechtickému publiku, že byla sice zapisována, ale nečetla se v soukromí, ale přednášela se na veřejnosti. Rukopisy – a brzy i tisky – patnáctého století si naproti tomu četli šlechtici i měšťané opravdu ve svých příbytcích sami pro sebe. Bez vzrůstu gramotnosti a bez pronikání vzdělanosti do měšťanských vrstev, z čehož těžila i náboženská a politická hnutí, jako například husitství se svými manifesty, by nebylo vítězné tažení knihtisku myslitelné. Na tomto úspěchu má svůj podíl i libelleus Ackerman.

S nacionalismem to nemá nic společného: texty v národním jazyce, ať šlo o básnická díla, kroniky nebo listiny, uspokojovaly hlad po vzdělání a sloužily rovněž měšťanům a venkovské šlechtě k projevování vůle po politickém spolurozhodování, nikoli potvrzování národní identity nebo dokonce nepřátelskému vyhraňování vůči jiným národnostem. Politické a náboženské spisy byly kvůli dosažení širokého účinku rychle překládány do jiných národních jazyků. Tak byly například přeloženy husitské letáky z češtiny do němčiny. Že 15. a 16. století nebylo určováno národnostními protiklady, ale protiklady náboženskými a politicko-revolučními, ukazuje např. angažovanost německého žateckého měšťanstva pro husitskou věc. Jak dlouho tato věrnost trvala (nebo aspoň zůstávala v paměti), ukazuje latinský verš pražského básníka Jiřího Karolidese z Kašperka (1612), který dodnes zdobí žateckou Kněžskou bránu. Nabádá Žatecké, aby se drželi neměnného božího slova (Jovae immobile verbum) – aby tedy nedopustili žádnou kacířskou změnu víry.

Nacionalistický kult, který od první světové války kolem Jana ze Žatce a „Oráče z Čech“ pěstovali sudetští Němci, je tedy třeba označit za velké nedorozumění. Např. v roce 1924 označil Josef Nadler toto dílo jako „největší a nejkrásnější výtvor středoněmecké kolonizované oblasti a celého novoněmeckého východního prostoru“. V důsledku toho se stal „Oráč“ identifikačním textem pro tak zvané „pohraniční Němce“. V roce 1933 byl v Karlových Varech založen časopis „Der Ackermann aus Böhmen. Monatschrift für das geistige Leben der Sudetendeutschen“ (Oráč z Čech. Měsíčník pro duchovní život sudetských Němců). V něm byl Oráč oslavován jako německý člověk, který se vzpírá osudu – na mysli měli samozřejmě politický osud Němců v Čechách. Češi zareagovali v roce 1945 na tuto politizaci “Oráče“ tím, že z čelní strany žatecké radnice odstranili německou pamětní desku připomínající Jana ze Žatce, která tam byla umístěna teprve v roce 1921.

Rodné město Žatec

Oceněný příspěvek do literární soutěže Sdružení rodáků a přátel města Žatce -Kulturkreis Saaz  a Nadačního spolku Saaz/Žatec 2004 v Źatci

Andreas Kalckhoff, narozen 14. srpna 1944 v Žatci

Malý Andreas v naručí svého dědečka Gustava Borstendörfera v Žatci

Ono se nevybírá, kde se narodíme. Může to být obyčejná náhoda, způsobená šťastnou nebo nešťastnou příhodou života: povoláním rodičů, cestováním, válkou. Někdo své rodné město neprožil, každopádně nežil v něm. Nikdy své rodné město nenavštívil. Protože tam nežije nikdo, koho zná. Nemá vztah ke svému rodnému městu. Já jsem se narodil v Žatci zlou náhodou: byla válka. Měl jsem se stát vlastně Berlíňanem. Ale v Berlíně pršely bomby, moje matka tam už měla jeden potrat. Tak se rozhodla, že mě porodí ve svém rodném městě Žatci u svých rodičů. Tam byl svět ještě v pořádku, tam se žilo v r.1944 ještě jako v míru. Dne 18.srpna jsem se narodil v žatecké okresní nemocnici. Ještě mi nebyl ani rok, když jsem musel Žatec zase opustit. O 24 let později jsem navštívil své rodné město poprvé. Jsem vlastně takřka náhodný Žatečák. Docela náhodně ovšem ne. Předkové mé matky jsou v Čechách prokazatelně už od 18.století. V r.1787 se narodil praděd mého dědečka, Franz Joseph Porsten-Dörfer v Přivlakách u Stranné. Příjmení asi souvisí s Porstedorf (Borsov), tedy je pračeského původu. Franz Joseph Porstendörfer pojmenoval jednoho ze svých synů Wenzel, podle českého národního sv.Václava. Toto jméno zůstalo v naší rodině tradicí. Můj praděd se oženil s Češkou z Plzně, s Dorotheou Pechmann a její babičky se jmenovaly Austed a Svoboda.

V Žatci žili moji předkové rovněž v 18.století. Nejdéle se dá sledovat rodina Wagner. Josefovi

Familiengrab Karl Müller auf dem alten Saazer Friedhof

Rodinná hrobka Karla Müllera na starém žateckém hřbitově

Wagnerovi se narodila r.1785 dcera Maria Anna. Provdala se později za Martina Müllera, který se přistěhoval z Libočan. Jejich syn Karl Müller má dnes ještě pohlednou mramorovou hrobku u hřbitovní zdi. Od r.1945 se už nikdo z rodiny v Žatci nepohřbil.Rodiny Postendörfer, Rust, Huss, Müller, Wagner a Herschmann už tu nejsou. Žatec je moje rodné město, domov mé matky. Moje domovské město je Mnichov. Tam jsem vyrostl, tam jsem strávil 30 let, tam jsem se naučil mluvit, tam žije mnoho mých přátel. Dnes bydlím ve Stuttgartu rád, ale moje srdce tu není. Moje srdce je v Mnichově a v Žatci. Proč v Žatci?

Na jaře r.1968, když v Československu kvetla naděje na “socialismus s lidskou tváří”, jsem jel se svými přáteli do Prahy. Vzali jsme to oklikou, protože jsem chtěl alespoň jednou vidět své rodné město. Byla to krátká a částečně zdrcující návštěva. Zdrcující proto, že nic ve městě turistu nelákalo tu zůstat. Ale viděl jsem dům mých prarodičů v žateckém Podměstí – jen z dálky, protože jsme se neodvážili blíže. Nechtěli jsme vyvolat mezi lidmi strach z revanšismu. V Praze jsme byli fascinováni tou náladou ze změny poměrů. Doma jsem si pak objednal předplatné novin “Volkszeitung”, novin, které veškeré své naděje vsadily na Pražské jaro. Na krátkých vlnách jsem slyšel rozhlas a projev Dubčeka k sovětské okupaci a plakal jsem.

Geburtsurkunde von Andreas Kalckhoff, Saaz 1944

Rodný list Andreas Kalckhoff, Žatec/Saaz 1944

Studoval jsem dějiny, mj.historika Ferdinanda Seibta. Při jeho pohřbu poslal čs.velvyslanec Jiří Gruša věnec s nápisem “Čechy se staly chudšími”. Patřící Seibtovi, který se spolu s českými historiky zasadil o spravedlivé hodnocení českých dějin a byl pro usmíření mezi Čechy a Němci z Čech. A z toho jsem se poučil tomu rozumět. V létě 1992 jsem navštívil Žatec podruhé, opět jen na cestě do Prahy. Pil jsem pivo v jedné restauraci v podloubí. Mladí vojáci seděli u vedlejšího stolu. Pivo mi chutnalo, vypil jsem i druhé. Pak jsem jel dál, už se stmívalo. Na podzim r.2001 začala moje láska k Žatci. Přátelé a rodáci města Žatce mne pozvali na vícedenní slavnostní setkání do Žatce. Staré město se mezitím vypucovalo. Je sice třeba ještě hodně udělat a vrátit starý lesk. Co je ale mnohem důležitější, získal jsem nové přátele, žatecké přátele. Proto, a taky pro vyprávění o Žatci mé matky, kterými jsem vyrostl, budu se stále do Žatce vracet. To je, jak pevně věřím, začátek zázračného přátelství.